Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.haarhaus.pl


§1.

Definicje


1. Sprzedawca - DAS s.c Andrzej Ziobro, Justyna Jasińska-Ziobro, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica, wpisany do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze REGON: 851661381, NIP: 872-19-25-749 będący właścicielem marki HAARHAUS i sklepu internetowego www.haarhaus.pl

2. Kupujący – każdy Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupu w sklepie na www.haarhaus.pl

3. Konsument – każda osoba fizyczna, która w umowach sprzedaży działa w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu.

4. Przedsiębiorca – każda osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu.

5. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, za pomocą którego Kupujący składa Zamówienia, dostępny pod adresem: www.haarhaus.pl

6. Regulamin – niniejszy Regulamin.

7. Towary – wszelkie materialne rzeczy ruchome. dostępne w Sklepie

8. Zamówienie – oferta kupna złożona w Sklepie na www.haarhaus.pl

9. Umowa sprzedaży – umowa na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności na Kupującego.

10. Trwały nośnik – każde urządzenie umożliwiające stronom Umowy Sprzedaży przechowywanie informacji kierowanych do nich osobiście, w sposób umożliwiający dostęp do tych informacji w przyszłości przez okres odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci: m.in. papier, poczta elektroniczna oraz inne wymienione w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/83/UE z dn. 25.10.2011r.


§2.

Postanowienia ogólne.


1. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

2. Kupujący składając Zamówienie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień oraz zawierania i realizacji Umów Sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie.

4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail, przeglądarki internetowej wyświetlającej strony www.

5. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane w Sklepie na stronie www.haarhaus.pl w chwili składania Zamówienia przez Kupującego. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wygląd Towarów może różnić się od wyglądu tych prezentowanych na stronie www.haarhaus.pl, co nie ogranicza prawnego obowiązku Sprzedającego zapewnienia zgodności towarów z umową.

7. Ceny prezentowane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Dokument taki dołączony zostanie do wysyłanych Towarów. Może być też dostarczony na życzenie Kupującego drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

8. Sprzedawca dokonuje sprzedaży na terenie Polski.

9. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen, wprowadzania, wycofywania towarów, udzielania rabatów, organizowania promocji.

10. Informacje zawarte na www.haarhaus.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i wykonuje zawód fryzjera lub kosmetyczki.

12. Kupujący składając Zamówienie lub rejestrując się w Sklepie na www.haarhaus.pl zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji, a każdą zmianę danych zgłosić Sprzedającemu przez uaktualnienie swojego konta w Sklepie.

13. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na www.haarhaus.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.


§3.

Składanie zamówień


1. Każdy ma możliwość korzystania ze Sklepu www.haarhaus.pl poprzez rejestrację i utworzenie konta (zwanym dalej Konto), w którym będą gromadzone dane oraz informacje o korzystającym z konta, a które dotyczą jego działań na www.haarhaus.pl. Świadczenie usług w ramach Konta na www.haarhaus.pl ma charakter bezterminowy. Z chwilą rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Kupującym, a DAS s.c., której przedmiotem są usługi świadczone przez DAS s.c., na warunkach określonych w Regulaminie. Kupujący ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z DAS s.c. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których DAS s.c.. jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.

2. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia w Sklepie Kupujący powinien zarejestrować się poprzez utworzenie swojego konta na www.haarhaus.pl. W celu utworzenia Konta w www.haarhaus.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail rejestrującego się umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Do składania kolejnych Zamówień wystarczy zalogować się na już istniejące Konto. Rejestracja i korzystanie ze Sklepu są bezpłatne.

3. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym, a DAS s.c.. dotycząca zakupu Towarów w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem odbioru osobistego przez Kupujących w siedzibie Sprzedawcy.

4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Kupującego jest możliwa zanim Towar zostanie wysłany do Kupującego. Nie narusza to jednak prawa Konsumenta do odstąpienia od Umowy.

5. Sprzedawca umożliwia Kupującemu dokonanie zapłaty za Zamówienie poprzez:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką Towaru

b) płatności elektroniczne realizowane w serwisie rozliczeniowym PayU

c) pobranie gotówki w chwili odbioru przesyłki z Towarem

d) zapłatę gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

6. Koszt dostawy doliczany jest do wartości Zamówienia wynikającej z ceny zamówionych Towarów. Wszelkie informacje o koszach dostawy Kupujący może śledzić w trakcie procedury składania Zamówienia.


§4.

Wysyłka i płatności


1. Aby sprawdzić koszt dostawy składanego zamówienia, należy dodać do koszyka wszystkie interesujące Kupującego produkty znajdujące się na www.haarhaus.pl, a następnie wybrać formę płatności. Kupujący zobaczy dokładnie policzone koszty transportu wybranych Towarów.

2. Wysyłka Zamówienia za pobraniem odbywa się w ciągu 24 godzin od przyjęcia przez Sklep Zamówienia i następuje w dzień roboczy.

3. Wysyłka Zamówienia już zapłaconego (przelewem na konto) odbywa się w ciągu 24 godzin po otrzymaniu na konto Sprzedającego zapłaty za Towar.

4. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie w terminach określonych w ust. 1 i 2 §4 za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka, która dostarcza przesyłki w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach 9-17. Firma Siódemka dostarcza przesyłki w ciągu 24-72 godzin od nadania paczki. Kupujący ma też możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

5. Sklep nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez kuriera. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy wiadomość e-mail, w której podajemy numer listu przewozowego.

6. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Sklepie Towar, w tym za koszty dostawy. Koszty te kształtują się następująco:

a) przy zakupach do 150 zł brutto:

Przelew na konto / PayU - 17 zł

Pobranie - 25 zł

b) przy zakupach powyżej 150 zł brutto:

Przelew na konto / PayU - 0 zł

Pobranie - 25 zł

Gdzie:

Pobranie: zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. W wybranych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

Przelew na konto: forma płatności dla Kupujących preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą mailową numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym DAS s.c., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Przelew PayU: forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych, lub Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. (co może chwilę potrwać). Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

7. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Towarów, składających się na jedno Zamówienie złożone w ramach Sklepu, DAS s.c. może samodzielnie zdecydować o podziale Zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Kupującemu przy składaniu Zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

8. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, DAS s.c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

9. W przypadku braku Towaru zamówionego przez Kupującego Sprzedawca dostarczy go Kupującemu tak szybko jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca zwraca Kupującemu zapłaconą za ten Towar kwotę pieniężną, a Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

10. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami zwrotu Towaru.

11. Dowodem zawarcia Umowy Sprzedaży jest paragon lub faktura VAT, które dostarczane są Kupującemu w przesyłce.

12. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie, gdy waga paczki nie przekracza 30 kg. W przypadku produktów o większej wadze bądź dużych gabarytach paczka może zostać dostarczona pod budynek znajdujący się w adresie dostawy. Do produktów o dużych gabarytach zalicza się między innymi meble. Odbierając przesyłkę od kuriera Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić z kurierem protokół szkody i niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę. Brak protokołu może wydłużyć okres dochodzenia ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy.


§5.

Reklamacja i gwarancja.


1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość Towarów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. W przypadku niektórych Towarów karta gwarancyjna znajduję się wewnątrz fabrycznie zapieczętowanego opakowania, w związku z tym, iż Sprzedawca nie chce otwierać tak zapakowanych Towarów może się zdarzyć, że karta nie będzie podstemplowana, daje to jednak Kupującemu pewność, że nikt wcześniej nie ingerował w zawartość produktu. Jeżeli Kupujący otrzyma kartę gwarancyjną bez pieczątki prosimy o kontakt.

2. Sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem, a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego, znajdującego się w Sklepie. Składając reklamację należy podać dane kontaktowe Kupującego i dokładne przyczyny reklamacji oraz załączyć dokument sprzedaży lub jego kserokopię. Reklamacje złożone bez załączonego dowodu zakupu nie będą uwzględnione. W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony Towar oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki z reklamowanym Towarem przez Sprzedawcę.

W przypadku odesłania Towaru do DAS s.c., a nie bezpośrednio do serwisu gwaranta, wadliwy Towar zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Kupującego usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę DAS s.c. wynosi 14 dni od chwili dostarczenia Towaru do Sprzedawcy. Wszystkie Towary, mające gwarancję producenta lub dystrybutora są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu. Jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

3. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy: wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu, usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

4. W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Towar w takim przypadku jest odsyłany również na koszt Kupującego.

5. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

6. Kupujący jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie, firma DAS s.c. nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania.

7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i rękojmi.

8. DAS s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru; Konsumentowi z tytułu rękojmi, a w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

9. W przypadku, gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „rękojmia DAS”, Kupujący odsyła produkt wadliwy na własny koszt za pośrednictwem Poczty Polskiej paczką pocztową priorytetową na adres DAS s.c. wraz z protokołem reklamacyjnym. Sprzedający rozlicza w formie kompensaty, lub zwraca na podany przez Kupującego numer rachunku koszt wysyłki zgodny z cennikiem Poczty Polskiej. Przesyłka z reklamacją nie może być przesyłką płatną przy odbiorze. Towar reklamowany można też dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedawcy. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki z reklamowanym Towarem przez Sprzedawcę. Przed złożeniem reklamacji w celu usprawnienia jej uwzględnienia Kupujący może najpierw skontaktować się ze Sprzedawcą.

10. Składając reklamację (niezależnie z jakiego tytułu) należy podać dane kontaktowe Kupującego i dokładne przyczyny reklamacji oraz załączyć dokument sprzedaży lub jego kserokopię. Reklamacje złożone bez załączonego dowodu zakupu nie będą uwzględnione.

11. W przypadku reklamacji składanych przez Konsumenta, Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że DAS s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez DAS s.c. albo DAS s.c. nie wymieniło produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

12. DAS s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni DAS s.c. nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty tej dostawy ponosi DAS s.c.

13. W przypadku reklamacji składanych przez Kupującego, którym jest Przedsiębiorca, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi.

14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty z nią związane będzie ponosił Kupujący.


§6.

Prawo do odstąpienie od umowy.


1. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Okres odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie Towaru, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę, tj.

DAS s.c

Andrzej Ziobro, Justyna Jasińska-Ziobro,

ul Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica,

tel/fax (14) 68 14 362,

e-mail. biuro@haarhaus.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy. W tym celu należy złożyć jednoznaczne oświadczenie, w którym Konsument informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy i dostarczyć je Sprzedawcy na Nośniku Trwałym za pomocą np. poczty, faksu lub poczty elektronicznej. Konsument może również wypełnić i odesłać formularz odstąpienia od umowy znajdujący się na stronie www.haarhaus.pl. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Ciężar dowodu wykonania prawa do odstąpienia od Umowy spoczywa na Konsumencie.


§7.

Skutki odstąpienia od umowy.


1. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest wygaśnięcie obowiązków stron.

2. Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od konsumenta, w tym koszty dostarczenia, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) bez zbędnej zwłoki nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków płatniczych takich samych jakie zostały użyte przez Konsumenta w początkowej transakcji, chyba że Konsument w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem środków płatniczych.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności co nastąpi najwcześniej.

5. Konsument odsyła Towary na własny koszt lub przekazuje je Sprzedawcy na adres:

DAS s.c.

Andrzej Ziobro, Justyna Jasińska-Ziobro,

ul Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica,

tel/fax (14) 68 14 362,

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o swoim odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle Towary przed upływem terminu 14 dni.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, czyli koszty jego odesłania do Sprzedawcy spowodowanego skorzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy.

7. Konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów, czyli w sposób inny niż taki jakiego dokonałby w sklepie podczas fizycznego sprawdzenia cech towaru (zapachu, konsystencji).

8. Nie przewiduje się prawa odstąpienia od Umowy w przypadku:

a) Towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych,

b) Towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin ważności,

c) Towarów zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§.8.

Ochrona danych osobowych.


1. Podane przez Kupujących dane osobowe DAS s.c. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Sklepie. Dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Sklepie. Adres e-mail będzie przetwarzany przez DAS s.c. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Sklepie.

2. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


§9.

Postanowienia końcowe.


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.haarhaus.pl składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

2. DAS s.c. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez DAS s.c., który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Sklepie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

3. Kupujący przy pierwszym logowaniu w Sklepie licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z DAS s.c.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego, oraz ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).

5. Regulamin nie wyłącza i nie ogranicza żadnych praw Konsumenta, które przysługują mu na mocy obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez DAS s.c. w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do w/w. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Producent
szybkie wyszukiwanie
 
Użyj słów kluczowych, aby znaleźć produkt, którego szukasz.
Zaawansowane wyszukiwanie